041 / 5620 835info@uniconslovakia.sk

Audit

Overujeme všetky typy účtovných závierok.

Ste povinný mať overenú účtovnú závierku?

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom stanovuje § 19 zákona o účtovníctve č. 431/2002 v znení neskorších predpisov nasledovne:

Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou okrem akciovej spoločnosti, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

 • celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
 • čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,
 • ktorá je akciovou spoločnosťou,
 • ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis,
 • ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a.
Nezávislý audítor taktiež overuje súlad výročnej správy s účtovnou závierkou. Výročnú správu je povinná vyhotoviť účtovná jednotka, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

…Sme tu pre pre Vás

Čo je cieľom auditu
Cieľom auditu je vyjadriť názor nezávislého audítora na účtovnú závierku spoločnosti na základe získaných audítorských dôkazov a zároveň poskytnúť primeranú istotu, že výkazy neobsahujú významné chyby.
Čo je výsledkom auditu
Výsledkom auditu účtovnej závierky je správa nezávislého audítora, ktorá obsahuje výrok audítora v zmysle Medzinárodných audítorských štandardov a správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.
Naše služby v rámci auditu
 • Overenie riadnej, mimoriadnej a priebežnej účtovnej závierky
 • Overenie použitia prostriedkov poskytovateľa
 • Priebežnú kontrolu účtovníctva
 • Previerku účtovných systémov a systémov vnútornej kontroly
Pre koho poskytujeme audit
 • Obchodné spoločnosti
 • Rozpočtové organizácie (mestá, obce a iné oblasti)
 • Neziskové organizácie (občianske združenia, nadácie a iné oblasti)
Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nám pošlite e-mail a my sa Vám ozveme čo najskôr.